Sveriges statsminister

Sveriges statsminister
Coat of arms of Sweden.svg
Stefan Löfven edited and cropped.jpg
Nuvarande
Stefan Löfven
sedan 3 oktober 2014
Regeringschef
Myndighetschef för Regeringskansliet
Titel1876–1974 Hans Excellens
(Ännu i internationella sammanhang)
1975– Herr Statsminister
ResidensSagerska huset
Harpsund
SäteRosenbad
Utses av1876–1974: Konungen
(pro forma sedan 1910-talet)
1975–: Talmannen
(riksdagens vägnar)
UnderställdSveriges riksdag
MandatperiodIngen begränsning
Förste innehavareLouis De Geer d.ä.
Inrättat20 mars 1876
StällföreträdareNuvarande Morgan Johansson Se även Statsministerns ställföreträdare
Lön176 000 SEK/månad[1]
1 juli 2019 – 30 juni 2020
Webbplatswww.regeringen.se

Sveriges statsminister är Konungariket Sveriges regeringschef. Statsministern leder regeringen, vars statsråd utses av statsministern, samt är myndighetschef för regeringskansliet. Statsministern väljs av riksdagen, sedan 1975 på talmannens förslag, och det är talmannen som utfärdar förordnandet å riksdagens vägnar.

Ämbetet som Sveriges statsminister inrättades den 20 mars 1876,[2] då det tidigare ämbetet justitiestatsminister delades upp i statsminister och justitieminister. Samtidigt ersattes utrikesstatsministern av utrikesministern.

Sedan 1995 har Sveriges statsminister haft sitt officiella residens i Sagerska huset som ligger i centrala Stockholm. Ämbetsinnehavaren har även tillgång till herrgården Harpsund i Södermanland, vilken fungerar som rekreationsbostad sedan den donerades för detta ändamål till riksdagen 1953.

Historia

1809 infördes i Sverige genom den nya regeringsformen titlarna justitiestatsminister och utrikesstatsminister, som ersatte den tidigare kanslipresidenten. Dessa var de främsta ledamöterna av statsrådet (regeringen) men hade inte ställning av regeringschef, vilket istället tillföll kungen. Utrikesstatsministern blev den högste ämbetsmannen inom Kunglig Majestäts kansli samtidigt som den informella positionen som den ledande ministern kunde flyta mellan olika statsråd, om nu en sådan position återfanns, men i och med Louis De Geers tillträde som justitiestatsminister 1858 började just denna post anses vara statsrådets främsta.

§5 Statsrådet skall bestå af tio ledamöter, bland hvilka Konungen utnämne en att vara Statsminister och Statsrådets främste ledamot. Desse ega att alla i Statsrådet förekommande ärenden öfvervara. Ej må fader och son eller bröder på en gång vara ledamöter af Statsrådet.
§34 Statsministern och Ministern för utrikes ärendena innehafve rikets högsta värdighet, och Statsråden den närmaste derintill. Ledamot af Statsrådet må icke tillika annat embete utöfva, ej heller några inkomster deraf uppbära. Justitieråd må ej tillika annat embete innehafva eller utöfva.
– §§5 & 34, 1809 års regeringsform i 1876 års lydelse[3]

Vid en reform av regeringsformen 1876 bestämdes det att det skulle finnas en statsminister, som skulle vara chef för statsrådet, medan ett annat statsråd blev chef för justitiedepartementet (och därmed kom att kallas justitieminister). Utrikesstatsministern blev minister för utrikes ärendena, i dagligt tal utrikesminister. Sveriges förste statsminister blev just Louis De Geer, som fram till dess hade varit justitiestatsminister. Han tillträdde posten den 20 mars 1876.[4]

Under åren 1876 till 1974 var statsministerns officiella titel "Hans Excellens statsministern". Totalt fanns det tre personer med excellenstitel "excellenserna", som förutom statsministern var ministern för utrikes ärendena och riksmarskalken. Den siste statsministern som i Sverige brukade excellenstiteln var Olof Palme.

Konungen förordnar om nytt val i hela riket till riksdagen (nyval), om statsministern begär det. Efter nyval må förordnande om sådant val ej ånyo meddelas förrän fem månader förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Har förordnande om nyval meddelats, må riksdagssession avbrytas. Beslut därom meddelas av Konungen på statsministerns begäran.
– §108, 1809 års regeringsform i 1969 års lydelse[3]

Ämbetet

Uppgifter

Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Ceremoniell makt
Konungen
Verkställande makt
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Staten · Län
Landsting
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverigeportalen

Statsministern har till främsta uppgift att leda regeringen och att utse dess statsråd. Statsministern har befogenhet att ensam tillsätta och avskeda statsråd och behöver inte riksdagens stöd för detta. Riksdagen kan dock när som helst välja att avsätta ett enskilt statsråd eller statsministern. Avsätts statsministern tvingas även hela regeringen avgå. Statsministern har också till uppgift att regelbundet hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Enligt regeringsformen

 • Statsministern ska hålla Statschefen underrättad om rikets angelägenheter, och statschefen ska konsultera statsministern före utlandsresa.[6]
 • Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. Statsministern tillsätter statsråden.[7] En nytillträdd statsminister ska så snart som möjligt tillkännage sina nya statsråd inför riksdagen.[8]
 • Ett statsråd (inklusive statsminister) måste vara svensk medborgare och får inte ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba dennes förtroende[9].
 • Ett statsråd ska entledigas vid begäran till statsministern. Statsministern har rätt att entlediga statsråd efter eget tycke.[10] Om statsministern dör eller entledigas så entledigas samtliga statsråd av talmannen.[11]
 • Statsministern kan bland statsråden utse en ställföreträdare som kan tillfälligt rycka in för statsministern vid förhinder.[12]
 • För att biträda statsministern, statsråden och beredningen av regeringsärenden finns Regeringskansliet.[13]
 • Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträden.[14] Statsministern är sammankallande och ordförande vid regeringssammanträde och det krävs närvaro av minst 5 statsråd för beslutsförighet.[15]
 • Statsministern utser bland statsråden departementschefer.[16] Normalt är departementschefer föredragande vid regeringssammanträden för ärenden tillhörande sitt departement, men statsministern kan förordna att ärenden ska föredras av annat statsråd än departementschef.[17]
 • Författningar, propositioner och andra beslut ska för att äga giltighet skrivas under av statsministern eller annat statsråd "på regeringens vägnar".[18]
  • Genom förordning kan dock uppdras åt tjänsteman att skriva under handlingar "på regeringens vägnar".[19]
 • Statsministern ska när riket befinner sig i krig, om möjligt, informeras att Krigsdelegationen trätt i riksdagens ställe.
  • Om Krigsdelegationens ledamöter hindras att mötas på grund av krigsförhållanden meddelas beslutet av regeringen.
  • Om riket befinner sig i krigsfara fattas beslut av statsministern i förening med sex av Utrikesnämndens ledamöter.[20]

Enligt riksdagsordningen

 • Statsministern ska avge en regeringsförklaring vid riksmötets öppnade, om det inte finns särskilda skäl att avstå från detta.[21]
 • Statsministern bestämmer om annan än ledamot av Utrikesnämnden (inklusive suppleant, statsråd eller tjänsteman) får äga tillträde till nämndens möten som sker bakom lyckta dörrar.[22]

Europeiska unionen

I egenskap av regeringschef företräder statsministern Sverige i Europeiska rådet, Europeiska unionens regelbundna ”toppmöten” mellan unionens stats- eller regeringschefer.

Arvode

Arvodet för statsministern och övriga statsråd fastställs årligen av statsrådsarvodesnämnden, som är ett organ under riksdagen. Från och med 1 juli 2019 är statsministerns arvode 176 000 SEK per månad.[1]

Tidigare belopp

Beloppen omräknade till ungefärligt penningvärde oktober 2019 inom parentes.[23]

 • 2019: 176 000 SEK
 • 2018: 172 000 SEK (176 000 SEK)
 • 2017: 168 000 SEK (175 300 SEK)
 • 2016: 164 000 SEK (174 200 SEK)
 • 2015: 160 000 SEK (171 600 SEK)
 • 2014: 156 000 SEK (167 200 SEK)
 • 2013: 152 000 SEK (162 700 SEK)
 • 2012: 148 000 SEK (158 300 SEK)
 • 2011: 144 000 SEK (155 400 SEK)
 • 2010: 140 000 SEK (155 000 SEK)
 • 2009: 135 000 SEK (151 400 SEK)
 • 2008: 131 000 SEK (146 500 SEK)
 • 2007: 126 000 SEK (145 800 SEK)
 • 2006: 121 000 SEK (143 100 SEK)
 • 2005: 116 000 SEK (139 000 SEK)
 • 2004: 111 000 SEK (133 600 SEK)
 • 2003: 106 000 SEK (128 100 SEK)
 • 2002: 102 000 SEK (125 600 SEK)
 • 2001: 97 000 SEK (122 100 SEK)
 • 2000: 93 000 SEK (119 900 SEK)
 • 1999: 88 000 SEK (114 500 SEK)
 • 1998: 83 000 SEK (108 600 SEK)
 • 1997: 80 000 SEK (104 500 SEK)
 • 1996: 75 000 SEK (98 500 SEK)
 • 1995: 65 000 SEK (85 700 SEK)
 • 1994: 65 000 SEK (87 900 SEK)
 • 1984: 24 000 SEK (56 300 SEK)

Lista över Sveriges statsministrar

För statsministerämbetena före 1876, se Justitiestatsminister och Utrikesstatsminister.
StatsministerTillträddeAvgickPartiRegering Ref
Louis De Geer 1818-1896 from Hildebrand Sveriges historia.jpg
Louis De Geer d.ä.20 mars 187619 april 1880 PartilösDe Geer d.ä. II[24]
Arvid Posse.jpg
Arvid Posse19 april 188013 juni 1883 LantmannapartietPosse[25]
Carl Johan Thyselius (Hildebrand Sveriges historia).jpg
Carl Johan Thyselius13 juni 188316 maj 1884 PartilösThyselius[26]
Oscar Robert Themptander (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg
Robert Themptander16 maj 18846 februari 1888 PartilösThemptander[27]
Painting of Gillis Bildt.jpg
Gillis Bildt6 februari 188812 oktober 1889 PartilösG. Bildt[28]
Gustaf Åkerhielm.jpg
Gustaf Åkerhielm12 oktober 188910 juli 1891 Protektionistiska partietÅkerhielm[29]
E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg
Erik Gustaf Boström10 juli 189112 september 1900 LantmannapartietBoström I[30]
Fredrik von Otter.jpg
Fredrik von Otter12 september 19005 juli 1902 Partilösvon Otter[31]
E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg
Erik Gustaf Boström5 juli 190213 april 1905 LantmannapartietBoström II[30][31]
JohanRamstedt.JPG
Johan Ramstedt13 april 19052 augusti 1905 PartilösRamstedt[31]
Christian Lundeberg.jpg
Christian Lundeberg2 augusti 19057 november 1905 Protektionistiska partietLundeberg[31]
Karl Staaff.jpg
Karl Staaff7 november 190529 maj 1906 Liberala samlingspartietStaaff I[31]
Arvid Lindman.jpg
Arvid Lindman29 maj 19067 oktober 1911 Lantmanna- och borgarepartietLindman I[31]
Karl Staaff.jpg
Karl Staaff7 oktober 191117 februari 1914 Liberala samlingspartietStaaff II[31]
Hjalmar Hammarskjöld.jpg
Hjalmar Hammarskjöld17 februari 191430 mars 1917 PartilösHammarskjöld[31]
Swartz, Carl i VJ 47 1916.jpg
Carl Swartz30 mars 191719 oktober 1917 Nationella partietSwartz[31]
Nils Eden.jpg
Nils Edén19 oktober 191710 mars 1920 Liberala samlingspartietEdén[31]
Hjalmar Branting.png
Hjalmar Branting10 mars 192027 oktober 1920 SocialdemokraternaBranting I[31]
Louis De Geer 1854-1935.jpg
Louis De Geer d.y.27 oktober 192023 februari 1921 PartilösDe Geer d.y.[31]
Oscar von Sydow, statsminister.jpg
Oscar von Sydow23 februari 192113 oktober 1921 Partilösvon Sydow[31]
Hjalmar Branting.png
Hjalmar Branting13 oktober 192119 april 1923 SocialdemokraternaBranting II[31]
Ernst Trygger portraited by Ivar Kamke.jpg
Ernst Trygger19 april 192318 oktober 1924 Nationella partietTrygger[31]
Hjalmar Branting.png
Hjalmar Branting18 oktober 192424 januari 1925 SocialdemokraternaBranting III[31]
Rickard Sandler - Sveriges styresmän.jpg
Rickard Sandler24 januari 19257 juni 1926 SocialdemokraternaSandler[31]
Carl Gustaf Ekman.jpg
Carl Gustaf Ekman7 juni 19262 oktober 1928 Frisinnade folkpartietEkman I[31]
Arvid Lindman.jpg
Arvid Lindman2 oktober 19287 juni 1930 Lantmanna- och borgarepartietLindman II[31]
Carl Gustaf Ekman.jpg
Carl Gustaf Ekman7 juni 19306 augusti 1932 Frisinnade folkpartietEkman II[31]
Felix Hamrin - Sveriges styresmän.jpg
Felix Hamrin6 augusti 193224 september 1932 Frisinnade folkpartietHamrin[31]
Per Albin Hansson - Sveriges styresmän.jpg
Per Albin Hansson24 september 193219 juni 1936 SocialdemokraternaHansson I[31]
Axel Pehrsson-Bramstorp, Scanpix.jpg
Axel Pehrsson-Bramstorp19 juni 193628 september 1936 BondeförbundetPehrsson-Bramstorp[31]
Per Albin Hansson - Sveriges styresmän.jpg
Per Albin Hansson28 september 19366 oktober 1946 † SocialdemokraternaHansson II,
Hansson III,
Hansson IV
[31]
Östen Undén - Sveriges styresmän.jpg
Östen Undén (tf.)[n 1]6 oktober 194611 oktober 1946 SocialdemokraternaHansson IV 
Tage Erlander 1949.jpg
Tage Erlander11 oktober 194614 oktober 1969 SocialdemokraternaErlander I,
Erlander II,
Erlander III
[31]
Olof Palme 1974 (cropped).jpg
Olof Palme14 oktober 19698 oktober 1976 SocialdemokraternaPalme I[31]
Falldin.JPG
Thorbjörn Fälldin8 oktober 197618 oktober 1978 CenterpartietFälldin I[31]
Ola Ullsten.JPG
Ola Ullsten18 oktober 197812 oktober 1979 FolkpartietUllsten[31]
Falldin.JPG
Thorbjörn Fälldin12 oktober 19798 oktober 1982 CenterpartietFälldin II,
Fälldin III
[31]
Olof Palme 1974 (cropped).jpg
Olof Palme8 oktober 198228 februari 1986 † SocialdemokraternaPalme II[31]
Ingvar Carlsson på Idrottsgalan 2013.jpg
Ingvar Carlsson1 mars 1986[n 2]4 oktober 1991 SocialdemokraternaCarlsson I,
Carlsson II
[31]
Carl Bildt 2001-05-15.jpg
Carl Bildt4 oktober 19917 oktober 1994 ModeraternaC. Bildt[31]
Ingvar Carlsson på Idrottsgalan 2013.jpg
Ingvar Carlsson7 oktober 199422 mars 1996 SocialdemokraternaCarlsson III[31]
Goran Persson, Sveriges statsminister, under nordiskt statsministermotet i Reykjavik 2005.jpg
Göran Persson22 mars 19966 oktober 2006 SocialdemokraternaPersson[31]
Fredrik Reinfeldt 12 Sept 2014.jpg
Fredrik Reinfeldt6 oktober 20063 oktober 2014 ModeraternaReinfeldt[31]
Stefan Löfven edited and cropped.jpg
Stefan Löfven3 oktober 2014nuvarande [n 3] SocialdemokraternaLöfven I,
Löfven II
[32]

Statistik

NamnFödelseÅlder vid första tillträdetÄmbetstidÅlder vid senaste frånträdetDödLivslängd
De Geer, Louis 01Louis De Geer d.ä.18 juli 18182106557 år och 246 dagar14914 år och 30 dagar2255661 år och 276 dagar24 september 18962855878 år och 68 dagar
Posse, ArvidArvid Posse15 februari 18202197960 år och 64 dagar11503 år och 55 dagar2312963 år och 118 dagar24 april 19012965381 år och 68 dagar
Thyselius, Carl JohanCarl Johan Thyselius8 juni 18112630372 år och 5 dagar03380 år och 338 dagar2664172 år och 343 dagar11 januari 18912907279 år och 217 dagar
Themptander, RobertRobert Themptander14 februari 18441470240 år och 92 dagar13613 år och 266 dagar1606343 år och 357 dagar30 januari 18971934452 år och 351 dagar
Bildt, GillisGillis Bildt16 oktober 18202458467 år och 113 dagar06141 år och 248 dagar2519868 år och 361 dagar24 oktober 18942703674 år och 8 dagar
Åkerhielm, GustafGustaf Åkerhielm24 juni 18332056456 år och 110 dagar06361 år och 271 dagar2120058 år och 16 dagar2 april 19002438866 år och 282 dagar
Boström, Erik GustafErik Gustaf Boström11 februari 18421804649 år och 149 dagar436411 år och 347 dagar2307163 år och 61 dagar21 februari 19072375065 år och 10 dagar
Otter, Fredrik vonFredrik von Otter11 april 18332462567 år och 154 dagar06611 år och 296 dagar2528669 år och 85 dagar9 mars 19102809076 år och 332 dagar
Ramstedt, JohanJohan Ramstedt7 november 18521914952 år och 157 dagar01110 år och 111 dagar1926052 år och 268 dagar15 mars 19353007782 år och 128 dagar
Lundeberg, ChristianChristian Lundeberg14 juli 18422302963 år och 19 dagar00970 år och 97 dagar2312663 år och 116 dagar10 november 19112532069 år och 119 dagar
Staaff, KarlKarl Staaff21 januari 18601672645 år och 290 dagar10362 år och 306 dagar1975054 år och 27 dagar4 oktober 19152034455 år och 256 dagar
Lindman, ArvidArvid Lindman19 september 18621595743 år och 252 dagar25707 år och 13 dagar2473267 år och 261 dagar9 december 19362710974 år och 81 dagar
Hammarskjöld, HjalmarHjalmar Hammarskjöld4 februari 18621900552 år och 13 dagar11373 år och 41 dagar1904652 år och 54 dagar12 oktober 19533348791 år och 250 dagar
Swartz, CarlCarl Swartz5 juni 18582148258 år och 298 dagar02030 år och 203 dagar2168559 år och 136 dagar6 november 19262499068 år och 154 dagar
Edén, NilsNils Edén25 augusti 18711685646 år och 55 dagar08732 år och 143 dagar1772948 år och 198 dagar16 juni 19452695873 år och 295 dagar
Branting, HjamlarHjalmar Branting23 november 18602165659 år och 108 dagar08822 år och 152 dagar2343764 år och 62 dagar24 februari 19252346864 år och 93 dagar
De Geer, Louis 02Louis De Geer d.y.27 november 18542407565 år och 335 dagar01190 år och 119 dagar2419466 år och 88 dagar25 februari 19352930980 år och 90 dagar
Sydow, Oscar vonOscar von Sydow12 juli 18731739247 år och 226 dagar02320 år och 232 dagar1762448 år och 93 dagar19 augusti 19362304863 år och 38 dagar
Trygger, ErnstErnst Trygger27 oktober 18572391465 år och 174 dagar05481 år och 182 dagar2446266 år och 357 dagar23 september 19433137685 år och 331 dagar
Sandler, RickardRickard Sandler29 januari 18841497040 år och 361 dagar04991 år och 134 dagar1546942 år och 129 dagar12 november 19642950780 år och 288 dagar
Ekman, Carl GustafCarl Gustaf Ekman6 oktober 18721960153 år och 244 dagar16394 år och 178 dagar2185359 år och 305 dagar15 juni 19452654972 år och 252 dagar
Hamrin, FelixFelix Hamrin14 januari 18752102357 år och 205 dagar00490 år och 49 dagar2107257 år och 254 dagar27 november 19372296262 år och 317 dagar
Hansson, Per AlbinPer Albin Hansson28 oktober 18851713246 år och 332 dagar502413 år och 276 dagar2225760 år och 343 dagar6 oktober 19462225760 år och 343 dagar
Pehrson-Bramstorp, AxelAxel Pehrson-Bramstorp19 augusti 18831929752 år och 305 dagar01010 år och 101 dagar1939853 år och 40 dagar19 februari 19542575170 år och 184 dagar
Erlander, TageTage Erlander13 juni 19011655645 år och 120 dagar840423 år och 3 dagar2496068 år och 123 dagar21 juni 19853068984 år och 8 dagar
Palme, OlofOlof Palme30 januari 19271559842 år och 257 dagar379010 år och 137 dagar2157959 år och 29 dagar28 februari 19862157959 år och 29 dagar
Fälldin, ThorbjörnThorbjörn Fälldin24 april 19261843050 år och 167 dagar18325 år och 6 dagar2062156 år och 167 dagar2016072323 juli 20163296390 år och 90 dagar
Ullsten, OlaOla Ullsten23 juni 19311728447 år och 117 dagar03590 år och 359 dagar1764348 år och 111 dagar2018052828 maj 20183175186 år och 339 dagar
Carlsson, IngvarIngvar Carlsson9 november 19341874051 år och 112 dagar25757 år och 18 dagar2241461 år och 134 dagarLever ännu3105785 år och 11 dagar (lever ännu)
Bildt, CarlCarl Bildt15 juli 19491542142 år och 81 dagar10993 år och 3 dagar1652045 år och 84 dagarLever ännu2569570 år och 128 dagar (lever ännu)
Persson, GöranGöran Persson20 januari 19491722847 år och 62 dagar385010 år och 198 dagar2107857 år och 259 dagarLever ännu2587170 år och 304 dagar (lever ännu)
Reinfeldt, FredrikFredrik Reinfeldt4 augusti 19651503841 år och 63 dagar29197 år och 362 dagar1795749 år och 60 dagarLever ännu1983154 år och 108 dagar (lever ännu)
Löfven, StefanStefan Löfven21 juli 19572089357 år och 74 dagar18745 år och 48 dagarRegerande statsministerLever ännu2276762 år och 122 dagar (lever ännu)

Tidigare statsministrar som återkommit som annat statsråd

Nedan följer en lista över tidigare statsministrar som har tjänstgjort som statsråd under en annan statsminister.

 • Arvid Lindman, utrikesminister 1917 (statsminister 1906–1911, 1928–1930)
 • Ernst Trygger, utrikesminister 1928–1930 (statsminister 1923–1924)
 • Rickard Sandler, utrikesminister 1932–1936, 1936–1939 (statsminister 1925–1926)
 • Axel Pehrsson-Bramstorp, jordbruksminister 1936–1945 (statsminister juni–september 1936)
 • Ola Ullsten, utrikesminister 1979–1982 (statsminister 1978–1979)
 • Carl Bildt, utrikesminister 2006–2014 (statsminister 1991–1994)

Se även

Noter

 1. ^ Efter Per-Albin Hanssons död fungerade Östen Undén som tillförordnad statsminister, i sin egenskap av regeringens andre excellens och minister för utrikes ärendena, fram till dess att Tage Erlander svurits in i ämbetet.
 2. ^ Efter Olof Palmes död fungerade Ingvar Carlsson som tillförordnad statsminister fr.o.m. den 1 mars 1986 t.o.m. den 12 mars 1986, då han formellt utsågs till statsminister av riksdagen.
 3. ^ Stefan Löfven röstades bort av riksdagen den 25 september 2018, men upprätthöll ämbetet expeditionsvis i väntan på att riksdagen skulle utse en ny statsminister.SVT: "Stefan Löfven röstar bort Löfven (S) som statsminister", 2018-09-25, läst 2018-12-10. Den 18 januari 2019 valdes Löfven på nytt till statsminister, så han har alltså innehaft ämbetet oavbrutet sedan den 3 oktober 2014.

Referenser

 1. ^ [a b] ”Nya arvoden för statsråden”. Riksdagen.se. https://riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2019/jun/14/nya-arvoden-for-statsraden/. 
 2. ^ ”World Statesmen”. http://www.worldstatesmen.org/Sweden.html. Läst 25 juni 2011. 
 3. ^ [a b] Regeringsformen 1809 med ändringar 1809–1974, SNS, hämtad 2012-04-15.
 4. ^ ”Å nyo statsminister (1875–1876)”. Minnen. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. sid. 187–202 
 5. ^ "Nikita Chrusjtjov charmar svenskarna". Sveriges Radio. Läst 2012-04-15.
 6. ^ RF 5 kap 3 §
 7. ^ RF 6 kap 1 §
 8. ^ RF 6 kap 6 §
 9. ^ RF 6 kap 2 §
 10. ^ RF 6 kap 8 §
 11. ^ RF 6 kap 9§
 12. ^ RF 6 kap 10 §
 13. ^ RF 7 kap 1 §
 14. ^ [a b] RF 7 kap 3 §
 15. ^ RF 7 kap 4§
 16. ^ RF 7 kap 7§
 17. ^ RF 7 kap 5 §
 18. ^ RF 7 kap 7 §
 19. ^ Ibid.
 20. ^ RF 15 kap 2 §
 21. ^ RO 1 kap 4 §
 22. ^ RO 8 kap 8 §
 23. ^ ”Prisomräknaren”. Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/prisomraknaren. Läst 15 november 2019. 
 24. ^ ”Louis G De Geer”, Svenskt biografiskt lexikon, "10:e", Riksarkivet, s. 519 
 25. ^ Söderpalm, Sven Anders, ”Arvid R F Posse”, Svenskt biografiskt lexikon, "29:e", Riksarkivet, s. 459 
 26. ^ ”Thyselius, Karl Johan”, Nordisk familjebok, "16:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 243–244 
 27. ^ ”Themptander, Oscar Robert”, Nordisk familjebok, "16:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 145–147 
 28. ^ Hallendorff, O., ”D A Gillis Bildt”, Svenskt biografiskt lexikon, "4:e", Riksarkivet, s. 318 
 29. ^ ”Åkerhielm, Johan Gustaf Nils Samuel”, Nordisk familjebok, "18:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 391–392 
 30. ^ [a b] Boëthius, Simon, ”Erik Gustaf Boström”, Svenskt biografiskt lexikon, "5:e", Riksarkivet, s. 540 
 31. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai] Sveriges regeringar under 100 år, https://web.archive.org/web/20150107175608/http://www.regeringen.se/sb/d/4393, läst 25 juli 2015 
 32. ^ Sverige har fått en ny regering, http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Riksdagen-rostar-om-forslaget-till-statsminister/, läst 25 juli 2015 

Webbkällor

Externa länkar